Procert, KRP en SCAS

Wij als pedicure dragen de verantwoordelijkheid voor goed verzorgde voeten. Voorop staan vakmanschap en kwalitatief hoogwaardige verzorging.

Daarom heeft Procert een systeem ontwikkeld om de kwaliteit van de pedicures te kunnen waarborgen. Dit is het Het Kwaliteits Register voor Pedicures (KRP). Zorgverzekeraars verlangen van de zorgverleners dat ze hun kennis op peil houden. Iedere beroepsgroep binnen de zorg kent hiervoor zijn eigen systeem.

De markt in de zorg ontwikkelt zich naar een markt waarin zorgverleners steeds meer gaan samenwerken. In deze markt groeit de behoefte aan professioneel gespecialiseerde pedicures die werken volgens een afgesproken protocol en richtlijnen.

In het Kwaliteits Register voor Pedicures (KRP) worden de kwaliteiten van de beroepsgroep vastgelegd. Het systeem biedt de mogelijkheid aan consumenten en ketenpartners om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de geregistreerde pedicure en dus in de behandeling.

ProCERT heeft het registratiesysteem zodanig ontwikkeld dat het beroep van pedicure transparant en de kwaliteit van het beroep en beroepsuitoefening gewaarborgd worden. Een van de voorwaarden daarbij is, dat het registratiesysteem aansluit bij de kwaliteitsnormen van de brancheorganisatie.

De kwaliteitsnormen:

Vakbekwaamheid: deze is vastgelegd in beroepscompetenties en diploma
Code van de Voetverzorger: geeft aan dat ik al pedicure werk volgens alle wettelijke eisen van het HBA ,die worden gesteld aan hygiëne, milieu, veiligheid en arbeidsomstandigheden.
Beroepsuitoefening volgens de Richtlijnen van de behandeling bij de diabetische voet en de reumatische voet.
Accreditatiepuntensysteem: bijhouden van kennis en kunde op het vakgebied. Zoals het bijhouden van vakliteratuur en het volgen van diverse workshops, cursussen en bezoeken van vakbeurzen.
Op www.kwaliteitsregisterpedicures.nl kunt u door het invoeren van de plaats of postcode van de pedicure zien of de pedicure staat geregistreerd in het Kwaliteits Register. Ook is vermeld of zij een specialisatie heeft en/of zij de opleiding medisch pedicure heeft voltooid.

Informatie over SCAS

SCAS staat voor Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg. De SCAS is in het jaar 2000 opgericht op verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid en de Inspectie van de Volksgezondheid naar aanleiding van een incident in de medische begeleiding van sporters. De SCAS houdt zich sindsdien bezig met het onpartijdig vaststellen van de vakbekwaamheid van professionals die zich richten op de begeleiding van sporters en de behandeling van sportblessures, alsmede het onpartijdig vaststellen van de kwaliteit van instellingen, van produkten en van opleidingen voor professionals in de sportgezondheidszorg. Tevens verricht de SCAS alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Certificering is in de afgelopen jaren, ook in de gezondheidszorg, in het middelpunt van de belangstelling komen te staan. Onder certificering wordt verstaan die activiteiten op grond waarvan een onafhankelijke instantie kenbaar maakt dat een gerechtvaardigd vertrouwen bestaat in het feit dat een duidelijk omschreven onderwerp voor certificatie in overeenstemming is met een bepaalde norm of met een eisenstellend document.

Certificeren van personen houdt in dat de vakbekwaamheid van de beroepsoefenaar, het niveau van de opleiding en de geboden zorg (product) inzichtelijk worden gemaakt. Dit wordt gerealiseerd door het vaststellen van nauw omschreven criteria. Bij certificering van instellingen gaat het om criteria waaraan organisaties moeten voldoen om hun producten en diensten te kunnen leveren volgens een vastgesteld kwaliteitsniveau.