Disclaimer

© Copyright 2009-2021 Footcare Berlicum. Hoewel deze site met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld en wordt onderhouden, kan Footcare Berlicum geen garantie geven dat de op deze site gepubliceerde informatie of de inhoud van sites waarnaar verwezen wordt volledig of juist is. Footcare Berlicum is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte toegebrachte schade, welke voortvloeit uit het gebruik van de site of de onmogelijkheid deze te kunnen raadplegen.